De eller dem?

Ett mycket omdiskuterat ämne inom språkriktighet är valet mellan de, dem och dom. Inte sällan förväxlas de och dem, vilket väcker irritation hos en del läsare. Av olika anledningar väljer dessutom vissa att skriva dom istället för de och dem. Men när är det egentligen korrekt att använda de respektive dem? Och när är det okej att skriva dom? Enkla frågor menar somliga, men för många är valet mellan de och dem ett svåröverkomligt språkligt problem. Samtidigt innebär det ett kunskapshinder som varje skribent måste övervinna för att bli respekterad i skriftspråkets finare domäner; när du exempelvis författar ditt examensarbete vid universitetet är det viktigt att du klarar av att skilja på de och dem.

de eller dem (eller dom)? de eller dem, dom, de dem som, they, them, those, korrekturläsning, språkgranskning, online

I den här artikeln ska jag därför försöka förklara skillnaden mellan de och dem. Jag kommer också att belysa några fall då de och dem ibland förväxlas med andra liknande ord. Slutligen ska jag diskutera i vilka sammanhang som dom kan vara ett acceptabelt alternativ.

Skillnaden mellan de och dem

Ett språkligt yttrande är i regel uppbyggt av en eller flera satser. En sats är i sin tur uppbyggd av olika satsdelar med olika funktioner i satsen. Två sådana satsdelar är subjekt och objekt. Subjektet är, enkelt uttryckt, den som gör/upplever/är/säger något i satsen, medan objektet är den som på något sätt påverkas eller berörs av detta. Följande sats får tjänstgöra som exempel:
 
        Lärare gillar böcker.
 
I exempelmeningen ovan är lärare subjekt och böcker objekt. Det är alltså subjektet lärare som gillar objektet böcker.

de eller dem (eller dom)? de eller dem, dom, de dem som, they, them, those, korrekturläsning, språkgranskning, online

Skillnaden mellan de och dem handlar just om skillnaden mellan subjekt och objekt. De är nämligen subjektsform, medan dem är objektsform.

de eller dem (eller dom)? de eller dem, dom, de dem som, they, them, those, korrekturläsning, språkgranskning, online

Om vi skulle omformulera vår exempelmening med de och dem skulle resultatet följaktligen bli:
 
       De gillar dem.
 
Här markerar de och dem vem som gillar vem: det är de som tycker om dem – inte tvärtom. Känslorna går i riktning från subjektet mot objektet.

de eller dem (eller dom)? de eller dem, dom, de dem som, they, them, those, korrekturläsning, språkgranskning, online

Eftersom de och dem markerar riktningen för känslorna kan vi också enkelt byta plats på de och dem utan att betydelsen förändras:
 
       Dem gillar de.
 
Det är fortfarande de som tycker om dem. Ordföljden har ingen betydelse för om du ska välja de eller dem. Objektet kan placeras först, och subjektet kan placeras sist. Att konsekvent skriva de tidigt i en mening, och dem i slutet, är därför ingen tillförlitlig metod att tillämpa för den som vill skriva rätt. 

de eller dem (eller dom)? de eller dem, dom, de dem som, they, them, those, korrekturläsning, språkgranskning, online

Generellt har alltså det som sker i en sats en given riktning från subjektet mot objektet (de --> dem). Det finns dock undantag mot denna regel, bland annat passiva satser (läs mer om passiva satser här). I en passiv sats är riktningen omvänd (de <-- dem). Om vi förvandlar vår exempelmening till passiv får vi följande resultat:
 
       Böcker gillas av lärare (de gillas av dem).
 
Nu har alltså känslorna bytt riktning, så att dem tycker om de. När du skriver i passiv form gäller det således att se upp. För att avgöra ifall du ska välja de eller dem kan du därför behöva något mer konkret knep att ta till.

Lyckligtvis finns det några enkla sätt att skilja på de och dem som varken kräver att du lär dig skillnaden mellan subjekt och objekt, eller funderar över riktningen i satsen. Nedan ska jag presentera några konkreta tips som kan hjälpa dig att välja rätt.

Utbytestest på svenska: vi eller oss?

Att många har svårt att skilja på de och dem beror troligtvis på att de flesta uttalar både de och dem som dom i talspråk. Detta har medfört att skillnaden mellan de och dem bleknat. Men skillnaden mellan subjektsform (de) och objektsform (dem) är oftast tydlig för andra personliga pronomen. För att välja rätt mellan de och dem kan du därför prova ett så kallat utbytestest. Det går ut på att du testar att byta ut de eller dem mot något annat personligt pronomen (t.ex. vi, oss, jag, mig). Då framgår det oftast tydligt vad som är korrekt.

de eller dem (eller dom)? de eller dem, dom, de dem som, they, them, those, korrekturläsning, språkgranskning, online

De kan bytas ut mot andra subjektsformer, till exempel jag, vi eller du. På samma sätt kan dem bytas ut mot andra objektsformer: mig, oss eller dig. Vi testar med vår exempelmening:
 
       Jag gillar dig.
 
Jag ersätter lärare/de, och dig ersätter böcker/dem. Utbytet fungerar fint.

de eller dem (eller dom)? de eller dem, dom, de dem som, they, them, those, korrekturläsning, språkgranskning, online

Om vi däremot försöker stoppa in objektsformen mig på subjektets plats, blir resultatet inte lika lyckat:
 
       *Mig gillar dig.
 
Asterisken (*) markerar att resultatet inte är grammatiskt korrekt. Lika illa skaver det om vi byter ut objektsformen dig mot subjektsformen jag:
 
       *Jag gillar du.
 
Med hjälp av andra pronomen, såsom jag, mig, vi, eller oss, kan du alltså avgöra vad som är rätt i valet mellan de och dem. Försök därför memorera att de motsvarar till exempel vi, och dem kan ersättas med bland annat oss.

Utbytestest på engelska: they eller them?

Du kan även testa att byta ut de och dem mot deras engelska motsvarigheter. På engelska är nämligen they subjektsform, medan them är objektsform. Det innebär att de kan ersättas av they, medan dem är utbytbart mot them.

de eller dem (eller dom)? de eller dem, dom, de dem som, they, them, those, korrekturläsning, språkgranskning, online

Kanske är det just den ljudmässiga likheten mellan dem och them som gör det engelska utbytestestet så lättillgängligt. Om vi testar att översätta vår tidigare exempelmening får vi följande resultat:
 
       They like them.
 
Subjektet lärare (de) kan obehindrat bytas ut mot they, samtidigt som objektet böcker (dem) utan problem kan ersättas av them. Är du osäker på om du ska skriva de eller dem? Testa att byta ut mot they eller them. Försök memorera att them motsvarar dem.

De eller dem som ...

Det kan vara särskilt svårt att avgöra ifall de eller dem är rätt när det som följer är en som-sats. För att exemplifiera detta bygger jag ut exemplet från tidigare med en sådan sats:
 
       Jag gillar de/dem som gillar att läsa böcker.
 
Problemet här består i att de/dem kan analyseras på två sätt: dels som objekt i den överordnade satsen (Jag gillar dem ...), dels som subjekt i den underordnade satsen (de [som] gillar att läsa böcker).

Traditionellt gäller att valet ska avgöras av hela ordgruppens funktion i satsen. När hela ordgruppen fungerar som objekt skriver man därför dem, som i följande exempel:
 
       Jag gillar dem som gillar att läsa böcker.
 
Här tycker subjektet Jag om objektet ”dem som gillar att läsa böcker”. (Hela denna grupp av ord fungerar alltså som objekt i satsen.) Om känslorna däremot byter riktning, så att hela ordgruppen fungerar som subjekt ska du istället skriva de:
 
       De som gillar att läsa böcker gillar mig.
 

de eller dem (eller dom)? de eller dem, dom, de dem som, they, them, those, korrekturläsning, språkgranskning, online

När det gäller de/dem i som-satser vacklar dock bruket, och att konsekvent skriva de även när som­-satsen fungerar som objekt blir alltmer allmänt accepterat. Åtminstone i informella texter är det okej att skriva ”Jag gillar de som gillar att läsa böcker”. Däremot bör man undvika att skriva dem när som-satsen fungerar som subjekt.

”de här böckerna”

De kan även, tillsammans med här eller där, fungera som demonstrativt pronomen, som i meningen:

       Jag vill läsa de här böckerna.

Demonstrativa pronomen pekar ut ett eller flera specifika föremål. Tänk dig att du har tio böcker framför dig, men att du endast får välja två av dessa. Då skulle du kunna uttrycka dig som i exempelmeningen ovan, samtidigt som du kanske pekar på de två böcker som du har valt. Som demonstrativt pronomen fungerar endast de (de här och de där). Det är alltså fel att skriva: ”Jag vill läsa dem här böckerna.”

Förväxla inte de med de

Nu känner du dig förhoppningsvis säker på när du ska skriva de respektive dem. Men du bör också känna till att de dessutom uppträder i språket som en annan ordklass, nämligen som artikel. Då har de en helt annan funktion.

de eller dem (eller dom)? de eller dem, dom, de dem som, they, them, those, korrekturläsning, språkgranskning, online

En artikel är en sorts bestämning till ett substantiv. När de används som artikel markerar ordet att ett givet substantiv står i bestämd form plural. I följande exempel är de just en artikel:
 
       Jag gillar de röda husen.
 
Här hör de samman med substantivet husen. Artikeln de kan aldrig bytas ut mot dem. Det är därför alltid fel att skriva:
 
       *Jag gillar dem röda husen.
 
Återigen kan engelskan vara till hjälp. De som artikel kan nämligen bytas ut mot engelskans the:
 
       I like the red houses.
 
När du står inför valet mellan de och dem handlar det således även om att skilja mellan pronomen och artikel. Ta hjälp av engelskan och testa med antingen they, them eller the

Förväxla inte de med det

Somliga blandar även ihop de med det, eftersom det ofta uttalas som de i talspråk. Precis som de, kan det fungera både som pronomen och artikel (se ovan). När orden fungerar som artiklar anger både de och det bestämd form på det substantiv som de hör till. I den här funktionen översätts både de och det till samma sak på engelska, nämligen the. Därför kan tyvärr inte ett utbytestest hjälpa dig att välja rätt här.

de eller dem (eller dom)? de eller dem, dom, de dem som, they, them, those, korrekturläsning, språkgranskning, online

Skillnaden mellan de och det som artiklar är att de anger plural (flera), medan det anger singular (ett). De används när substantivet står i bestämd form plural (husen: flera hus, men just dessa hus). Det används istället när det rör sig om bestämd form singular (huset: ett hus, och just detta hus):
 
       Jag gillar det röda huset.
 
Om du skriver om flera hus ska du alltså välja de. Skriver du istället om ett enda hus ska du välja det.
 
Men det kan som sagt även vara ett pronomen. Också när det är ett pronomen skriver somliga ibland de. När det gäller det som pronomen går det däremot bra att översätta till engelska för att få hjälp med att välja rätt. Det kan översättas till it, this, eller that. Till exempel:
 
       Jag gillar det --> I like it/that/this.
 
Med detta utbytestest kan du alltså enkelt skilja det (som pronomen) från de.

De/dem eller dom?

Hur är det då med att skriva dom? Går det lika bra att konsekvent byta ut de och dem mot dom? Ja, ibland. I vissa sammanhang går det alldeles utmärkt att skriva dom. Om du till exempel skriver med kompisarna på Facebook eller Instagram, kan ni naturligtvis skriva som ni vill. Och om du arbetar på ett bokmanus, kan dom erbjuda en stilistisk möjlighet att markera talspråk eller en i övrigt informell stilnivå. Men om du skriver en C-uppsats vid universitetet, eller en jobbansökan som en potentiell framtida arbetsgivare ska läsa, bör du överväga att välja skrivsättet med de och dem.
 
Valet mellan de/dem och dom bör således avgöras av textens syfte, funktion och mottagare: Varför skriver du? Vad skriver du? Vem ska läsa texten? I formella genrer är det helt klart tillrådligt att skriva de/dem om du vill att läsaren ska ta dig och texten på allvar. Men i vissa mer uppsluppna sammanhang kan det rent av vara fördelaktigt att välja dom. De/dem/dom handlar alltså om mer än grammatik – det handlar även om stil.

Sammanfattning: de eller dem (eller dom)?

När ska du då skriva de respektive dem? Det beror på om ordet fungerar som subjekt eller objekt i satsen. De är subjektsform (den som gör något), medan dem är objektsform (den som påverkas). Om du känner dig osäker kan du prova att byta ut de mot antingen jag, vi eller du, eller mot engelskans they. På samma sätt kan du ersätta dem med mig, oss eller dig, eller engelskans them.
 
Och när är det okej att skriva dom? Till skillnad från valet mellan de och dem, handlar den här frågan om stilistik, inte grammatik. Huruvida du bör välja att skriva de/dem, eller om det går bra att skriva dom, beror på vilken sorts text du skriver, i vilket sammanhang du skriver och till vem du skriver. I ett examensarbete bör du välja de/dem, men i andra sammanhang, till exempel i skönlitteratur eller på sociala medier, kan det vara acceptabelt, och ibland till och med fördelaktigt, att skriva dom.
 
Slutord: Debatten om de/dem och dom lär fortsätta även i framtiden. Huruvida dom kommer att vinna mark inom skriftspråkets domän, och bli alltmer accepterat språkbruk inom fler textgenrer – eller tvärtom – återstår att se. I den här artikeln har jag dock valt att inte spekulera i denna fråga. Framtiden får bli som den blir. Däremot kan det vara bra för dig att känna till att valet mellan de/dem och dom i dagsläget är stilistiskt markerat, och att det fortsatt är rekommenderat att använda de/dem – åtminstone om du vill göra ett trovärdigt och seriöst intryck i mer formella texter.


   Charlie Kihl

de eller dem? textlyft, korrekturläsning, språkgranskning

Läs mer om de, dem och dom:

Dagens elever om "de" och "dem". Lena Lind Palicki & Susanna Karlsson (2018).

Är det dags att låta de och dem bli dom?. Institutet för språk och folkminnen (2016).

Språkriktighetsboken. Svenska språknämnden (2005/2011). Förlag: Norstedts Akademiska Förlag

Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Gunlög Josefsson (2009).
​​​​​​​

Funktionell svensk grammatik​​​​​​​. Maria Bolander (2012).

Den som drabbas av skrivkramp börjar kanske ifrågasätta sin egen talang. Men skrivkramp kan drabba vem som helst, även erfarna författare. Låt inte skrivkrampen stoppa dig från ett liv som skribent.
En klassisk språkriktighetsfråga handlar om huruvida det ska vara objektsform eller subjektsform i jämförelseuttryck med än eller som. Heter det till exempel "bättre än jag" eller "bättre än mig"?
Är du osäker på när du ska skriva var respektive vart? I den här artikeln kan du läsa om hur du enkelt skiljer på dessa små ord. Var frågar nämligen efter befintlighet, medan vart efterfrågar information om riktning.
Att skriva är en viktig del av livet, och du kommer att avkrävas prov på denna förmåga både i skolan, arbetet och i det privata. Därför behöver du kunna skriva en bra text. Här kan du läsa hur du lyckas med texten.

Kommentera artikeln

Behöver du hjälp med korrekturläsning och språkgranskning?